Våre vedtekter

Vedtekter for Opplæringskontor for Industrifag i Rogaland

Vedtatt på stiftelsesmøte 30. januar 1996

§ 1 NAVN

Kontorets navn er: «OPPLÆRINGSKONTOR FOR INDUSTRIFAG I ROGALAND».

 § 2 FORMÅL

Kontoret skal organiseres og drives i henhold til:

Lov om fagopplæring i arbeidslivet med tilhørende forskrifter

Forskrifter om godkjenning av opplæringskontor

Kontorets oppgaver blir å:

Opprette lærekontrakter

Følge opp lærlingens opplæring i bedrift, og – hvis nødvendig – sørge for at lærlingen blir flyttet til ny bedrift hvis opplæringen ikke tilfredsstiller opplæringsplanens krav.

Besøke lærling og bedrift.

Arrangere teoretiske/praktiske kurs for lærlinger når dette er nødvendig.

Melde lærlinger opp til fagprøve etter endt opplæring, og bidra til at lærlingen får eget prøvearbeid.

Skolering av voksen arbeidskraft for avleggelse av fagprøve etter L.f.a § 20 er en del av opplæringskontorets virksomhet, og kontoret kan gi råd om skoletilbud, og skal holde seg ajour med utviklingen i fagene.

Markedsføre opplæringskontoret overfor potensielle medlemsbedrifter.

§ 3 MEDLEMSKAP

Opplæringskontorets styre avgjør hvilke bedrifter som kan være medlem av opplæringskontoret. Deltakende bedrift godkjennes av Yrkesopplæringsnemnda som

lærebedrift eller som bedrift som sammen med andre skal gi opplæring innenfor opplæringskontorets virkeområde, jfr. Lov om fagopplæring i arbeidslivet § 4, pkt. 2, siste setning.

Som medlemmer av opplæringskontoret regnes bedrifter som en gang har tegnet opplæringsavtale med opplæringskontoret og har tilsluttet seg disse vedtektene.

Medlemmer tas opp etter at innmeldingsavgift fastsatt av samarbeidsorganets generalforsamling er betalt. Innmeldingsavgiftens størrelse fastsettes årlig av generalforsamlingen. Alle medlemmer plikter å bruke opplæringskontoret til alle sine lærlinger innen samme fagområde.

Medlemsbedriftene inngår skriftlig avtale med opplæringskontoret som viser avtalepartenes forpliktelser.

Utmelding fra opplæringskontoret kan skje med 1 – ett – års skriftlig varsel. Alle lærlinger som har opprettet kontrakt med opplæringskontoret skal fullføre sin læretid gjennom dette forholdet selv om bedriften sier opp sitt medlemsforhold før kontraktfestet læretid er avsluttet. Jfr. § 9,2. avsnitt.

Innmeldingsavgiften blir ikke tilbakebetalt.

§4 ØKONOMI

Opplæringskontorets etablering og drift finansieres ved offentlige og andre tilskudd, innmeldingsgebyr og et administrasjonsgebyr som betales for de av opplæringskontorets medlemmer som i løpet av et skoleår ikke har hatt lærlinger.

Alle offentlige tilskudd formidles til opplæringskontoret. jfr. «Forskrifter om godkjenning av opplæringskontor for fagopplæring, § 7, Tilskudd».

Styret legger hvert år frem for generalforsamlingen forslag på hvor stor del nye og gamle medlemmer skal få tilbakebetalt av tilskuddet. Det skal også tas hensyn til at de som var medlemmer fra starten av har fått redusert tilbakebetaling på grunn av startkostnader og oppbygging av fond.

Fordelingen mellom medlemsbedriftene skal stå i forhold til antall lærlinger og den tid lærlingen har arbeidet i bedriften.

Det er en målsetning at minst 70 % av basistilskuddet tilbakeføres bedriftene når oppstartperioden er over.

For bedrifter som har tilmeldt flere enn 10 lærlinger skal basistilskuddet fra og med 11. lærling tilbakeføres bedriften i sin helhet.

Eventuelt underskudd som opparbeides i forbindelse med driften av kontoret skal dekkes av fondet eller ved at medlemsbedriftene betaler inn til opplæringskontoret underskuddsbeløpet etter en fordelingsnøkkel basert på antall lærlinger og den tid lærlingen har vært i bedriften.

Opplæringskontoret plikter å sørge for at det søkes om alle tilgjengelige midler for drift av opplæringskontoret.

Regnskapet revideres av revisor og godkjennes av generalforsamlingen.

§ 5 GENERALFORSAMLING

Generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned.

Generalforsamlingen er opplæringskontorets øverste myndighet. Hver medlemsbedrift representer en stemme på generalforsamlingen.

Alle avgjørelser treffes med alminnelig flertall blant de avgitte stemmene.

Generalforsamlingen innkalles med 14 dagers skriftlig varsel ledsaget av beretning og regnskap for siste driftsår, samt budsjett for kommende år.

Generalforsamlingen skal behandle styrets beretning, regnskap og revisorberetning for det foregående år, styrets forslag til budsjett for det kommende år herunder fastsettelse av innmeldingsavgift og administrasjonsavgift.

Styret består av styreformann og 6 styremedlemmer. Generalforsamlingen velger styrets formann og 4 styremedlemmer. TBL avd. Rogaland og Fellesforbundet i Rogaland utpeker hver sin representant.

Valgperioden for styrets formann og de valgte styremedlemmene er to år.

Et medlem av styret kan maksimum sitte i samme funksjon i 4 år. (Gjelder ikke TBL og FF)

Generalforsamlingen skal velge innstillingskomite på 3 personer.

Generalforsamlingen skal velge revisor. Denne skal minst være registrert revisor.

På generalforsamlingen skal også opplæringskontorets daglige leder møte. Yrkesopplæringsnemnda kan delta som observatør.

§ 6 STYRET

Opplæringskontoret skal ha et styre bestående av formann og 6 styremedlemmer.

Styremøter avholdes minst 3 ganger årlig, og ellers når styrets formann finner det nødvendig. Det føres protokoll fra styremøtene som undertegnes av protokollfører og formann.

Styret behandler alle saker som ikke er tillagt generalforsamlingen og ikke er tillagt ved fullmakt til opplæringskontorets daglige leder. Styret skal ansette daglig leder og foretar andre ansettelser/engasjementer. Opplæringskontorets daglige leder har rett og plikt til å møte på styremøtene.

Innkallelser og styrereferat sendes Yrkesopplæringsnemnda som har rett til å delta på møtene som observatør.

§7 ADMINISTRASJON

Opplæringskontoret ledes av en daglig leder. Styret utarbeider instruks for daglig leder.

Utover den faglige administrative saksbehandling kan sekretærtjenester utføres enten ved leid hjelp eller ved egne ansatte. Styret kan etter behov engasjere faglig personell innen aktuelle fagområder. 

§8 ENDRING AV VEDTEKTER

Endring av vedtekter kan skje i ordinær generalforsamling, eller ekstraordinær generalforsamling innkalt av styret med 14 dagers varsel.

Vedtak om endring krever 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede medlemmene.

§9 OPPLØSNING

Opplæringskontoret kan oppløses når et flertall på 2/3 av medlemsbedriftene i ordinær generalforsamling vedtar dette.

Medlemsbedriftene forplikter seg til å sluttføre læreforhold ved oppløsning.

Opplæringskontorets fond og avsetning blir etter generalforsamlingens beslutning å fordele forholdsvis etter det totale antall avsluttede lærekontrakter hver medlemsbedrift har hatt innen opplæringskontoret.

Opplæringskontorets driftsmidler blir etter generalforsamlingens beslutning å fordele på medlemsbedriftene forholdsvis etter det antall lærlinger som for tiden er tilsluttet kontoret.